Arviointi

ARVIOINTI

KOULUTUSKESKUS BRAHE

Väliarviointi

Opiskelijat ovat yksilöitä ja kaikille toimivia malleja on ollut vaikea kehittää. Tämän vuoksi OPSit olisi hyvä määrittää väljiksi, mikä helpottaa yksilöllisten opinpolkujen tekemistä.

Ryhmien roolitus ja esimerkiksi projektin vetäjän löytyminen opiskelijoiden keskuudesta voi olla vaikeaa, joten aina ei voi olettaa, että opettajat ja opiskelijat toimivat tasavertaisina toimijoina oppimistilanteessa. Ryhmän koostumuksen mukaan opettajan täytyy toimia tarvittaessa myös johtajana.

Ryhmän motivointi esimerkiksi työelämälähtöisyyden kautta on ensiarvoisen tärkeää tasavertaisen oppimisen onnistumisessa. Hyvänä puolena ongelmalähtöisessä ja tasavertaisessa oppimisessa on ollut se, että opiskelijat ovat päässeet toteuttamaan ja löytämään sellaisia taitoja, joita välttämättä ei olisi normaalissa opetuksessa päässyt toteuttamaan. Esimerkiksi autopelin suunnittelun pohjaksi tehtyä taustakartoitusta kyselyineen ja tämän pohjalta tehtävää kirjallista suunnitteludokumenttia ei normaalissa opetuksessa tässä laajuudessa tehtäisi.

Loppuarviointi

Teimme arviointia hankkeen toteutuksesta haastattelemalla hankkeeseen osallistuneita opiskelijoita ja henkilökunnan edustajia.

Opiskelijoiden mielestä hankkeessa toteutettu projektityöskentely toimi hyvänä vaihtoehtona normaalille luokkatyöskentelylle. Hyvänä asiana nähtiin se, että hankkeeseen osallistuminen oli vapaaehtoista, joten se antoi yhden vaihtoehdon lisää opintojen suorittamiselle. Sekä opettajat, että opiskelijat näkivät hyväksi, että projektiryhmässä oli useita eri alan opiskelijoita ja tämän käytännön kehittämistä on päätetty jatkaa myös hankkeen jälkeen. Opettajien mielestä edistyneemmät ja itsenäisempään työskentelyyn sopivat opiskelijat saivat motivaatiota projektityöskentelystä.
Kehittämistä opiskelijoiden mielestä oli projektin johdossa, organisoinnissa ja aikatauluttamisessa. Vaikka projektiin nimetään opiskelija vetovastuuseen, täytyy opettajan toimia aktiivisesti ryhmän mukana avustamassa projektityöskentelyyn liittyvissä käytännöissä. Opettajien resurssointi projekteissa, joissa on usean eri alan opiskelijoita nykyisessä tuntiperusteisessa palkkauksessa koettiin ongelmaksi.

Projektityöskentelyn ei koettu vapauttavan opettajan resursseja, vaikka opiskelijoiden työskentely oli itsenäisempää kuin perinteisessä luokkatyöskentelyssä. Projektiryhmien ohjaaminen ja seuraaminen aiheuttivat lisätyötä opettajille.
Projektityöskentelyn avulla voidaan tarjota opiskelijalle paremmin vaihtoehtoja oman henkillökohtaisen opintopolkunsa valitsemiselle. Esimerkiksi graafisen suunnittelun opiskelija voi suorittaa pelituotannon opintokokonaisuuden osallistumalla pelituotantoprojektiin jne. Hankkeessa saatuja kokemuksia tullaan käyttämään seuraavan opetussuunnitelman suunnittelussa niin, että opiskelijalla on entistä helpompaa muodostaa oma henkilökohtainen opintopolkunsa yhdistelemällä eri tutkinnonosia.

 

AMMATTIOPISTO TAVASTIA

Alkukyselyn tuloksia: Projektin opiskelijajäseniltä tiedusteltiin työskentelyn alussa opiskelua haittaavia tekijöitä. Niitä olivat mm. kaverit, sosiaalinen media, unenpuute, harrastukset, nälkä, työrauhan puute, muut velvollisuudet, liikaa yhtaikaiset kotityöt ja kiire.

Projektin aikana on noussut esille paljon hyviä mahdollisuuksia, joita pyritään viemään eteenpäin myös projektin jälkeen. On saatu uusia näkökulmia siihen, kuinka tekniikka voi auttaa ajasta ja paikasta riippumattomien oppimismahdollisuuksien kehittämistä. 360-ympäristöjen hyödyntämisen osalta pyritään varmistumaan, että henkilökunnalla on riittävä osaaminen kehittää ympäristöjä projektin jälkeenkin.

 

LOPPUSEMINAARIN ARVIOINTIKYSELYN TULOKSET

Loppuseminaarin arviointikyselyyn saatiin 22 vastausta. Vastaajista 45,5 % oli opiskelijoita, 36,4 % hankkeessa mukana olleita opettajia ja loput seminaarivieraita.

Virtuaalivirtuoosien teemoista selvästi eniten tunnettiin pelillisyyttä (95 % vastaajista). Sen jälkeen tunnetuimpia olivat erilaiset oppimisalustat (52 %) ja mobiililaitteiden käyttö opiskelussa (43 %). NFC ja RFID –teknologian tuntemus oli n. 20 % kun taas robotiikka ja digitarinat olivat tuttua vain 10 % vastaajista.

Opiskelijat kertoivat oppineensa hanketyössä pelillistämistä, digitaalisuutta, minkälaisia uusia opiskelutyylejä ollaan kokeilemassa ja 3D-ympäristön toteuttamista. Opettajat olivat oppineet käyttämään uusia iPad-sovelluksia työssä ja opinnoissa, rakentamaan 360-ympäristöä, 3D Vistan käyttöä, pelillistämisen pedagogisia hyötyjä ja paljon uusia ideoita hyödyntää pelillisyyttä, NFC-tarroista ja opettamaan oppimista.

Jopa 95 % vastaajista oli täysin tai lähes samaa mieltä väitteestä, että hankkeessa mukana oleminen lisää kiinnostusta opiskeluun (opiskelijoista 100 % vastasi olevansa lähes samaa mieltä). 1 vastaaja (5 %) ei osannut ottaa kantaa aiheeseen. 91 % oli myös täysin tai lähes samaa mieltä siitä, että hanketyössä oppii hyödyllisiä asioita/taitoja (opiskelijoista 90 % oli täysin tai lähes samaa mieltä, 10 % lähes eri mieltä).

vastauspylvaita
Opiskelijoiden osallistumisen suhteen vastaajat eivät olleet yhtä yksimielisiä. Suurin osa vastaajista ei osannut ottaa kantaa, 29 % mielestä opiskelijat osallistuivat tarpeeksi ja 19 % olisi kaivannut lisää opiskelijoiden osallistumista.

91 % vastaajista suosittelee hanketyöhön osallistumista muillekin. Hanketyön tulosten leviämiseen ja käyttöön jäämiseen hanketyön jälkeen uskoo 57 % vastaajista. 19 % ei osaa ottaa kantaa ja 24 % on lähes eri mieltä. Hankkeessa tehtyjä materiaaleja aikoo itse hyödyntää jatkossa 67 % vastaajista. 76 % vastaajista oli sitä mieltä että hanketoiminnalla on vaikutusta oppilaitoksen toimintaan. 19 % ei ottanut kantaa ja 5 % koki että vaikutusta ei ole.

Hanketoimintaa kehitettäisiin ottamalla opiskelijat vielä paremmin mukaan hanketoimintaan tuomaan uusia, tuoreita ideoita, resursoimalla opettajien työaikaa hankkeille ja parantamalla tiedottamista.

 

HANKKEEN OSALLISTUJAMÄÄRÄT

Hyria

Kokonaisosallistujamäärä 998 henkilöä. Tarkemmat tiedot:

https://drive.google.com/file/d/0B5JeaXGRjULWcXlXSE9PNWhjNWs/view?usp=sharing

Koulutuskuntayhtymä Brahe

Autopaja-projekti: Pelin tekemisestä on osallistunut peli- ja animaatiotuotannon opiskelijoiden 2. ja 3. vuoden opiskelijat (n. 30 opiskelijaa), joista päävastuun on ottanut n. 5 – 8 hengen ryhmä. Autopuolelta asiantuntijoina opiskelijoista on toiminut 2. ja 3. vuoden autopuolen opiskelijat (n. 30 opiskelijaa). Henkilökuntaa on ollut mukana kaksi peli- ja animaatiopuolen opettajaa ja yksi autopuolen opettaja.

Opintopolkijat-projekti: Pelin toteutuksen päävastuussa on viisi sisustussuunnittelun ja sisustusrakentamisen opiskelijaa ja kuusi peli- ja animaatiotuotannon opiskelijaa. Lisäksi pelin tekemiseen osallistuvat 2. ja 3. vuoden peli- ja animaatiotuotannon opiskelijat (30 kpl) ja 2.vuoden graafisen suunnittelun opiskelijat (15 kpl). Henkilökuntaa projektissa oli mukana viisi opettajaa.

Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia

Tieto- ja viestintätekniikka, yhteensä n. 20 opiskelijaa, 1 opettaja
Audiovisuaalinen viestintä, tulossa, n. 20 opiskelijaa, 1 opettaja

Ammattiopisto Tavastia

Matkailu-, hotelli-, ravintola-, puhdistuspalvelu- ja kotityöpalvelualat, noin 200 opiskelijaa ja 15 opettajaa.

Työelämäyhteistyö: Original Sokos Hotel Vaakuna (hotellin vastaanoton simulaattorin tuottaminen/360-ympäristökuvaus), Hämeenlinnan kaupunginmuseo (360-ympäristön tuottaminen Skogster-museosta).

Vantaan ammattiopisto Varia

Gafe: 1 opettaja, 400 opiskelijaa 50 eri ryhmässä eri aloilta
NFC: 1opettaja, 8 opiskelijaa 2 ryhmästä tekniikan alalta; 1 opettaja 1 opiskelija + 1 opettaja, 1 ryhmä ICT-alalta; 2 opettajaa, 2 opiskelijaa (videot) matkailu-, ravitsemis- ja catering-alalta, 1 opettaja, 20 opiskelijaa logistiikan alalta, 1 opettaja, 30 opiskelijaa autoalalta
OneDrive: 1 opettaja, 127 opiskelijaa 10 eri ryhmästä logistiikan alalta
ThingLink: 1 opettaja, mukana kuvaamassa opiskelijoita kahdesta ryhmästä, Educassa 2017 esittelemässä 4 opiskelijaa logistiikan alalta
360-kuvaaminen: 1 opettaja, 15 opiskelijaa (1 ryhmä) logistiikan alalta
HTC Vive asennus, simulaattoripelien lisäosat jne.: 1 opettaja, 5 opiskelijaa logistiikan alalta
Robotiikka: 1 opettaja, 10 opiskelijaa 2 ryhmästä ICT-alalta